AEC NEWS : เกร็ดน่ารู้ในการติดต่อธุรกิจกับชาวบรูไน

Brunei
ผู้เยี่ยมชม : 2417
ลงข้อมูลเมื่อ : 07/11/2555 17:01

บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) หรือบรูไนเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของ ASEAN รองจากสิงคโปร์ มีประชากรเพียง 380,000 คน (น้อยกว่าสิงคโปร์ราว 12 เท่า) ซึ่งเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม

อย่างไรก็ตาม รายได้ต่อหัวของชาวบรูไนสูงถึงเกือบ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี สูงเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย เนื่องจากบรูไนมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นสินค้าส่งออกหลักซึ่งสร้างรายได้กว่า 90% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด สะท้อนศักยภาพของบรูไนในฐานะตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและเป็นตลาดที่นักลงทุนและผู้ส่งออกไทยไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะตลาดสินค้าฮาลาล

เกร็ดน่ารู้ในการติดต่อธุรกิจกับชาวบรูไน

1. มารยาทในการติดต่อธุรกิจกับชาวบรูไน การเจรจาธุรกิจกับชาวบรูไนมักต้องมีการพบปะกันมากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากวัฒนธรรมของชาวบรูไนเน้นการพบปะเพื่อให้เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่ามุ่งเน้นให้เกิดธุรกิจเพียงอย่างเดียว ในการพบปะกัน การจับมือแสดงการทักทายถือเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในการติดต่อธุรกิจกับชาวบรูไน แต่ในกรณีที่เป็นสุภาพบุรุษและคู่เจรจาเป็นสุภาพสตรี โดยเฉพาะเป็นสตรีชาวมุสลิม ควรหลีกเลี่ยงการจับมือในครั้งแรกที่พบปะกัน นอกจากนี้หากต้องไปพบปะคู่เจรจาชาวบรูไนที่บ้าน ให้ถอดรองเท้าวางไว้นอกบ้าน

2. การทำความเข้าใจประเพณีและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเจรจาธุรกิจกับชาวบรูไนให้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากชาวบรูไนเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ ในช่วงการถือศีลอดชาวมุสลิมจะงดอาหารและน้ำตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก รวมทั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับหลักปฏิบัติทางศาสนา ส่วนในวันฮารีรายอ (Hari Raya) ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองหลังครบกำหนดการถือศีลอด เป็นช่วงที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่หยุดทำงานเพื่อไปเยี่ยมญาติพี่น้องและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มัสยิด จึงไม่ควรนัดติดต่อธุรกิจในวันดังกล่าว

3. ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ภาษาราชการของบรูไนคือ ภาษามาเลย์ ซึ่งเป็นภาษาที่ชาวบรูไนใช้กันมาก เนื่องจากชาวบรูไน 6% มีเชื้อสายมาเลย์ อย่างไรก็ตาม ชาวบรูไนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจได้เช่นกัน รวมไปถึงภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาที่มีการใช้กันมาก เนื่องจากมีชาวบรูไนเชื้อสายจีนอยู่ถึง 11% อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ภาษามาเลย์จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่คู่เจรจาชาวบรูไนได้

 

 

 

 

ที่มา...ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า