AEC NEWS : รู้จักอาเซียน: วิกฤตบรูไน

Brunei
ผู้เยี่ยมชม : 1934
ลงข้อมูลเมื่อ : 08/11/2555 09:57

บรูไนกำลังจะต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตใหญ่ของประเทศ เนื่องจากปริมาณน้ำมันและก๊าซที่เป็นรายได้หลัก 95% ของประเทศกำลังจะหมดลงในอีก 25 ปีข้างหน้า ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ดังที่ได้เกริ่นไว้จากคราวที่แล้ว

วิกฤตขาดแคลนพลังงานในอนาคตของบรูไนยังทับซ้อนด้วยปัญหาโครงสร้างสังคมอันเนื่องมาจากระบอบการปกครองของประเทศ บรูไนปกครองระบอบราชาธิปไตย อิสลามมลายู หรือสมบูรณาญาสิทธิราช ทำให้ประเทศมีเสถียรภาพทางการเมืองสูง โดยหนึ่งในสาเหตุที่ประเทศมีความสงบสุขมากนั้น เนื่องมาจากมีระบบรัฐสวัสดิการที่ดีมาก ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบาย และมีผู้รับราชการจำนวนมาก เพราะจะได้รับรัฐสวัสดิการที่พิเศษขึ้นไปอีก เหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนในบรูไนมีมาตรฐานชีวิตค่อนข้างดี แต่ขาดความกระตือรือร้น และขาดทักษะในวิชาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะบุคลากรที่จะเข้ามาสู่ภาคธุรกิจอื่นๆ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจประเทศให้เดินหน้า และรับมือกับภาวะขาดแคลนพลังงานซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ

ทั้งนี้ รัฐบาลบรูไนเตรียมรับมือภาวะนี้ด้วยการให้ความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจ อื่นๆ มากยิ่งขึ้น โดยมีการประกาศแผนพัฒนาประเทศในระยะยาว “วิสัยทัศน์บรูไน 2578″ มุ่งเน้นที่การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางเลือก, ส่งเสริมพัฒนาภาคเกษตร และส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล

นโยบายส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค มุ่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ใช้บรูไนเป็นฐานการผลิตสินค้าฮาลาล โดยรัฐบาลให้การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลที่ออกโดยกระทรวงศาสนาบรูไน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลาง

ด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของภาคการเกษตร มุ่งไปที่การเพาะปลูกข้าว ทั้งพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ผสม โดยมีเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตข้าวให้ได้ร้อยละ 20 ของการบริโภคในประเทศใน ปี 2553 และเป็นร้อยละ 60 ของการบริโภคในประเทศในปี 2558 โดยนางสาวอภิรดี อนุคระหานนท์ นักการทูตชานาญการด้านบรูไน จากกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมานโยบายการส่งเสริมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ฮาลาลของบรูไนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่สิ่งสำคัญสุดที่ต้องเร่งพัฒนาคือศักยภาพของบุคลากรบรูไนให้เข้ามาสู่ภาคเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้า เตรียมการรับมือกับรายได้มหาศาลของประเทศที่จะหายไปในอนาคต