AEC NEWS : การค้าระหว่างไทย – บรูไน (2010)

Brunei
ผู้เยี่ยมชม : 2061
ลงข้อมูลเมื่อ : 08/11/2555 14:25
  • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ม.ค. – ธ.ค.) : 227 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปบรูไน ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์ยาง ปูนซีเมนต์ เครื่องประดับ หม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เซรามิก อัญมณีและเครื่องประดับ และอาหารสัตว์เลี้ยง
  • สินค้านำเข้าหลักจากบรูไน ได้แก่ น้ำมันดิบ (ร้อยละ 83) และเคมีภัณฑ์ ลวด และสายเคเบิล เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ
  • ตลาดส่งออกที่สำคัญของบรูไน (2009) ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
  • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของบรูไน (2009) ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน ไทย


โอกาส

  1. มีกำลังการซื้อสูง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเติบโตของภาคที่มิใช่น้ำมัน โดยเฉพาะภาคการค้าปลีก และการค้าส่ง การก่อสร้าง และการขนส่งคมนาคมจะเป็นตัวส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลได้มีการผลักดันให้มีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น
  2. สินค้าที่สำคัญที่บรูไนมีความต้องการสูงเพื่อใช้ในการบริโภคและอุตสาหกรรมคือเกลือ เนื่องจากยังไม่มีการผลิตในประเทศ
  3. บรูไนพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ


อุปสรรค

  1. ขั้นตอนและกระบวนการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าของบรูไนมีความลำบาก โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ร่วมลงทุน การนำเข้ามักจะขึ้นอยู่กับนักธุรกิจสิงคโปร์ ซึ่งขนส่ง/ขนถ่ายสินค้าที่สิงคโปร์ก่อนทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง
  2. มีข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารเคร่งครัดมาก ต้องเป็นอาหารฮาลาลเท่านั้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ซึ่งกรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา ฯลฯ ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของ บรูไนก่อน จึงจะสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายได้ ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการส่งออกสินค้าอาหารไปยังบรูไน