AEC NEWS : ระเบียบการลงทุนในประเทศบรูไน

Brunei
ผู้เยี่ยมชม : 2838
ลงข้อมูลเมื่อ : 09/11/2555 09:27

มาตรการด้านภาษี

 

 

อัตราภาษีปกติ (MFN) ของบรูไนค่อนข้างต่ำ โดยเฉลี่ยที่ 3.1% ในปี พ.ศ. 2543

 โดยสินค้าเกษตรเป็น 0% และสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเกษตร 3.6% แต่ในสินค้าประเภท

 ยานยนต์ยังมีภาษีสูงถึง 200% บรูไนผูกพันภาษีภายใต้ WTO ประมาณ 95% ของ

 พิกัดภาษีทั้งหมดอัตราภาษีผูกพันเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 24.8% ทำให้มีช่องว่างระหว่าง

 ภาษีที่เก็บจริงกับอัตราภาษีผูกพัน ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนแก่ผู้ประกอบการ

 เนื่องจากทางการมีโอกาสพิจารณาขึ้นอัตราภาษีที่เก็บจริงได้โดยไม่เกินอัตราที่ผูกพัน

 ไว้ อย่างไรก็ตาม บรูไนไม่เคยใช้มาตรการดังกล่าว แม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ทาง

 เศรษฐกิจในเอเซีย

 

สินค้าที่มีอัตราภาษีสูงได้แก่ สินค้าประเภทไม้ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก

 โลหะ เครื่องจักร และเคมีภัณฑ์ โดยภาษีในสินค้าที่ยังไม่ได้แปรรูปจะสูงกว่าสินค้า

 สำเร็จรูป

 

 

การห้ามนำเข้า

 

บรูไนห้ามนำเข้าฝิ่น ประทัด วัคซีนจากไต้หวัน อาวุธ และกระสุนด้วยเหตุผลทางด้าน

 สุขภาพและศีลธรรม

 

 

การจำกัดการนำเข้า

 

มีการจำกัดการนำเข้าข้าว น้ำตาล เกลือ เนื้อวัว เป็ด ไก่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 (ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย) พืชและสัตว์มีชีวิต ไม้แปรรูป และยานพาหนะที่ใช้

 แล้วอย่างต่ำ 5 ปี (ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย)นอกจากนี้ไข่ที่นำเข้ามาต้องมีการ

 แสตมป์เพื่อแยกความแตกต่างจากไข่ที่ได้จากในประเทศ เพื่อป้องกันการลักลอบนำ

 เข้าไข่ที่ไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัย

 

 

การขอใบอนุญาตนำเข้า

 

สินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตก่อนการนำเข้า ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เครื่อง

 มือแพทย์ เคมีภัณฑ์ พืชและสัตว์มีชีวิต

 

 

โควต้าการนำเข้า

 

ประเทศบรูไนไม่มีโควต้าการนำเข้าสินค้า แต่การนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ เป็ด

และไก่ อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยมีการกำหนดเพดานนำเข้าทุกปี เพื่อป้องกัน

 สินค้าล้นตลาด

 

 

มาตรฐานสินค้า

 

ปัจจุบัน บรูไนยังไม่มีมาตรการบังคับใช้ด้านมาตรฐานสินค้า แต่มีมาตรฐานที่นำมาใช้

 โดยความสมัครใจ 27 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หน่วยงานหลักด้าน

 มาตรฐานและการประเมิน คือ สำนักวิจัยและวางแผนการก่อสร้าง กระทรวงการ

 พัฒนา

 

 

การจำกัดการส่งออก

 

สินค้าที่มีข้อจำกัดการส่งออก ได้แก่ ไม้ซุง ปาล์มน้ำมัน ข้าว และน้ำตาล ซึ่งการ

จำกัดส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงของอุปทานภายในประเทศ นอกจากนี้

 ยังมีข้อจำกัดการส่งออกไม้ซุงด้วยเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

มาตรการอื่นที่กระทบการค้า

 

บรูไนมีนโยบายอุตสาหกรรมซึ่งใช้เพื่อพัฒนาสาขาที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะ

 สาขาบริการ มาตรการที่สำคัญได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาแห่งชาติ 5 ปี ซึ่งได้จัดสรร

 ทรัพยากรในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุนในสาขาเป้าหมาย โดยการให้สิทธิ

 พิเศษทางภาษีและที่มิใช่ภาษี และการลงทุนในธุรกิจสาขาที่มีความสำคัญของ

รัฐบาลโดยผ่านบริษัทผู้ถือหุ้น (Holding Company) คือ Semaun Holdings ซึ่งอยู่

ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน โดยส่วนใหญ่

เป็นการลงทุนร่วมกับต่างชาติในภาคการผลิต รวมถึงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

  

เครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลใช้เพื่อดึงดูดการลงทุน คือ ภาษีและสิ่งจูงใจอื่นๆ เช่น การ

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี สำหรับบริษัทที่ลงทุนในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้

 Pioneer Status Programme การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดเล็ก โดยได้จัดตั้งกองทุน Working Capital Credit Fund มูลค่า 200 ล้าน

 เหรียญบรูไน เมื่อเดือนมกราคม 2544 โดยเน้นกิจกรรมในสาขาการก่อสร้าง การท่อง

 เที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

มาตรการที่มิใช่ภาษีของบรูไนที่มีผลกระทบต่อสินค้าไทย

 

 

ข้าว (1006) : ต้องขออนุญาตการนำเข้า

 

ผักและผลไม้สด SPS: กำหนดค่าสูงสุดของสารปนเปื้อน Insecticide ไม่เกิน 1

 ppm สารปนเปื้อน fungicide ไม่เกิน 2 ppm ห้ามนำเข้าผักสด 6 ชนิดคือ พริกขี้หนู

 ขึ้นฉ่าย ต้นหอม คะน้าแขนง ผักชีฝรั่ง มะเขือเทศ เนื่องจากมีสารปนเปื้อนสูงเกินกว่า

 ที่มาตรฐานกำหนด

 

TBT: ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าล่วงหน้า และต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช

 ส้ม มะนาว มะกรูด SPS: ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าและใบรับรองศัตรูพืช ก่อนส่งออก

 ต้องทำ Cold Treatment เพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ที่อุณหภูมิไม่เกิน –0.5 องศา

 เซลเซียส นาน 14 วัน หรือขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์อุณหภูมิไม่เกิน –0.5 องศา

 เซลเซียส นาน 14 วัน

  

ผักบุ้ง มันเทศ SPS: ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า และมีใบรับรองปลอดศัตรูพืขซึ่งระบุ

 ด้วยว่ามาจากต้นพืชที่ไม่ปรากฎอาการของโรคพืชที่มองเป็นได้ด้วยตาเปล่า

 

น้ำตาล(1701) : ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าซึ่งการนำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบ

G-TO-G ดังนั้นถ้าเป็นภาคเอกชนต้องขอใบอนุญาต

  

อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป : ห้ามนำเข้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปทุกชนิด

 

ไก่แช่เย็นแช่แข็ง (0207) TBT: ต้องมีตราฮาลาลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งบรูไนมีกระบวนการ

 ผลิตเนื้อไก่ฮาลาลที่เข้มงวดและทางการบรูไนต้องตรวจรับรองโรงงานที่ผลิตก่อน

  

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ TBT: มาตรการควบคุมการนำเข้าโดยจะต้องมี

 การทดสอบและเป็นไปตาม British Standard

 

 

การแก้ไขปัญหาของไทย – เครื่องใช้ไฟฟ้าควรต้องผ่านการอนุมัติและออกใบ

 อนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าของไทยก่อนการนำเข้า

  

ยาและเคมีภัณฑ์ TBT: ยาที่จะนำเข้าต้องเป็นยาที่ได้รับจดทะเบียนยาในบรูไน

 มาเลเซีย และสิงคโปร์

  

ยานยนต์และชิ้นส่วน : ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าโดยต้องผ่านการทดสอบความ

 ปลอดภัยของยานยนต์

 

 

 

ที่มา :สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)