AEC NEWS : ลาว ประเทศที่น่าลงทุน และน่าจับตา

Laos
ผู้เยี่ยมชม : 3488
ลงข้อมูลเมื่อ : 12/07/2555 13:30
ตั้งแต่ 08/07/2555 ถึง 16/07/2555

เป็นเรื่องที่นำสนใจ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่สํงสินค๎าทั้งอุปโภค บริโภค เข๎าไปขายใน สปป.ลาว ปริมาณมหาศาล อีกทั้งเรื่องของการทํองเที่ยว ซึ่งนาเงินตราตำงประเทศเข๎าประเทศลาวไทยก็มีสํวนได๎รับผลประโยชน์ด๎วย เพราะที่ผำนมานักทํองเที่ยวตำงประเทศมักแวะพักหรือทํองเที่ยวในประเทศไทย กํอนจะเดินทางเข๎าไปทํองเที่ยวตํอใน สปป.ลาว

นางจิตรา ผดุงศักดิ์ นักธุรกิจออแกไนเซอร์จัดตลาดนัดสินค๎าไทยใน สปป.ลาว ได๎ให๎สัมภาษณ์วำจากการทาธุรกิจทั่วประเทศลาวมานาน 7 ปีสังเกตได๎งำย ๆ วำเศรษฐกิจของลาวเติบโตขึ้น โดยดูจากการใช๎จำยของประชาชน ประมาณ 7 ปีกํอน การจับจำยของชาวลาวคํอนข๎างจะฝืดเคืองเนื่องจากรายได๎ประชาชนคํอนข๎างน๎อย แตํปัจจุบันการใช๎จำยเริ่มกระเตื้องขึ้น ประชาชนมีกาลังซื้อมากขึ้น ไมํวำจะเป็นระดับแขวงหรือระดับเมืองมองวำอนาคตเศรษฐกิจ สปป.ลาว จะโตแบบเร็ว มีการวางโครงการทางเศรษฐกิจระยะยาว มีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะเป็นแบตเตอรี่แหํงอาเซียน ก็จะมีนักลงทุนทั้งจีน เวียดนาม ไทย ตำงเข๎ามาระดมทุนซึ่งตรงนี้ก็จะสํงผลให๎เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น ที่สาคัญทรัพยากรในลาวก็เยอะมาก เป็น สัญญาณวำเศรษฐกิจ สปป.ลาวดีขึ้นก็คือการสร๎างถนนหนทาง ซึ่งเมื่อกํอนนี้ถนนเชื่อมแขวงแตํละแขวงสํวนใหญํสภาพไมํดีเป็นหลุมเป็นบํอ แตํเวลานี้มีการสร๎างถนนใหมํ ปรับปรุงใหมํก็เพราะรู๎วำเศรษฐกิจกาลังเติบโต นักลงทุนทั้งจีน เวียดนามหรือไทยกาลังจะเดินทางเข๎ามาในลาว เพราะฉะนั้นสังเกตให๎ดีวำถนนในแตํละแขวงแตํละเมืองเริ่มพัฒนาขึ้นเยอะมาก เป็นตัวชี้เรื่องการคมนาคม แล๎วก็ยังมีการเพิ่มเส๎นทางการเมืองระหวำงประเทศ เส๎นทางการบินภายในประเทศ การเชื่อมถนนระหวำงเมืองกับแขวงก็คือการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาว

ขณะเดียวกันพํอค๎าที่ตลาดนัดใหญํในแขวงหลวงพระบาง กลำววำ ชาวลาวนิยมสินค๎าไทยมาก ทั้งของกิน ของใช๎ ราคาเทำ ๆกับที่ขายในประเทศไทย แตํชาวลาวก็ซื้อกันมาก กาลังซื้อดีขึ้นเรื่อย ๆ หลวงพระบางเป็นเมืองทํองเที่ยว ประชาชนมีรายได๎มากพอ ซื้อสินค๎าไทยเป็นสินค๎าที่มีคุณภาพ ขายได๎ดีกวำของประเทศอื่น หากเปิดเสรีอาเซียน เศรษฐกิจลาวจะเติบโตขึ้น จากการลงทุน การจ๎างแรงงาน การทํองเที่ยว ประชาชนก็จะมีรายได๎มากขึ้น ความเจริญด๎านตำง ๆ ก็จะตามมา ไมํนานก็คงได๎เห็นกัน

ขณะเดียวกัน นายอภินันท์ บัวหภักดี บรรณาธิการฝ่ายภาพนิตยสาร อ.ส.ท. ของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ได๎แสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่มีโอกาสเดินทางทางานถำยภาพทั่วประเทศลาว มาเนิ่นนานหลายปีวำ ปัจจุบันนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ไมํได๎เดินทางมาทํองเที่ยวในประเทศเดียว เพราะการคมนาคมสะดวกกวำเมื่อกํอนมาก การเดินทางของนักทํองเที่ยวจึงเป็นการเชื่อมโยงของหลายประเทศ”การเชื่อมโยงระหวำงประเทศตรงนี้ ประเทศลาวอยูํตรงกลางระหวำงไทยกับเวียดนาม เพราะฉะนั้น การเดินทางของนักทํองเที่ยวถ๎าไมํนับพมำ ก็คือลงที่ไทยแล๎วมาที่ลาวจากนั้นจึงไปเวียดนามแล๎วก็จบ หรือมาไทยไปลาวแล๎วก็ลงไปกัมพูชา ยังไงถ๎าเริ่มต๎นที่ลาวก็ต๎องผำนไทย เพราะฉะนั้นการเปิดเสรีอาเซียนการเดินทางจะคลํอง ลาวก็จะเป็นเส๎นทางผำนแนํนอนอยูํแล๎ว

บรรณาธิการฝ่ายภาพ นิตยสาร อ.ส.ท.ได๎แสดงความเห็นด๎วยวำลาวยังถือเป็นประเทศที่มีเสนํห์แหํงหนึ่งของในภูมิภาคนี้เพราะอาจยังเป็นประเทศที่ไมํคํอยมีใครรู๎จักอยำงแท๎จริง สํวนไทยทาเรื่องการทํองเที่ยวมานานแล๎วจึงเป็นที่รู๎จัก สํวนใหญํนักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎าไปในลาวก็คือมาจากไทย มีน๎อยที่มาจากเวียดนามกํอนแล๎วเข๎าลาว เวลานี้นักทํองเที่ยวก็เดินทางมามากขึ้น หลังจากสถานการณ์การเมืองในไทยดีขึ้น นักทํองเที่ยวที่จะเดินทางไปลาวโดยผำนประเทศไทยก็มากขึ้นด๎วย เป็นที่รู๎กันในกลุํมนักทํองเที่ยวเริ่มกลำวขานกันมาได๎สักพักใหญํวำ หากต๎องการสัมผัสธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยูํของผู๎คนแบบไมํมีการตํอเติมเสริมแตํง ลาวเป็นประเทศที่นำทํองเที่ยวมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เนื่องจากทุกวันนี้ลาวยังมีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ตั้งแตํเหนือสุดจดใต๎สุดของประเทศ มีความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณีชนเผำตำง ๆ ซึ่งรวมกันเป็น ‘ลาว” มีแมํน้าโขงเป็นแมํน้าสายหลักกับแมํน้าสาขามากมาย ที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เป็นความงดงามทางธรรมชาติที่นักทํองเที่ยวสามารถเดินทางมาสัมผัสได๎ตลอดปี ดังนั้นหลังจากเปิดเสรีอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 จึงทาให๎ สปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศที่นำจับตามองเชํนกัน

ที่มา: เดลินิวส์อ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/130#ixzz202haEjix