AEC NEWS : ข้อมูลประเทศกัมพูชา เพื่อใช้วิเคราะห์AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Combodia
ผู้เยี่ยมชม : 3071
ลงข้อมูลเมื่อ : 12/07/2555 10:38

จุดแข็ง
- รัฐ บาลกัมพูชาพยายามส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาถนนได้ค่อนข้างเสรี
- รัฐบาลกัมพูชาส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
- ชาวกัมพูชาในบางจังหวัด เช่น จังหวัดเกาะกง สามารถพูดภาษาไทยได้และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทย
- ค่าจ้างแรงงาน อยู่ในระดับต่ำ เอื้อต่อการทำธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง เพราะเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานเป็นหลัก
- มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและเปิดกว้างเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกันในภูมิภาค

จุดอ่อน
- การขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคมที่มีอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพทรุดโทรม
- การค้าระหว่างผู้ส่งออก ไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดน ส่วนใหญ่เป็นการทำการค้าที่ไม่มีการทำสัญญาและไม่นิยมผ่านระบบธนาคาร
- มีกฎหมายจำนวน มากที่ยังขาดความชัดเจน เช่น รัฐบาลกัมพูชายังขาดการออกกฎหมายสำคัญเพื่อควบคุมและตรวจสอบการลงทุน และยังมีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบบ่อยครั้ง
- การนำเข้า สินค้าทุกประเภท ของกัมพูชาจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 ในทันที และไม่สามารถชดเชยในภายหลังจากการจำหน่ายสินค้า และการปล่อยผ่านสินค้าแต่ละด่านชายแดนไทยเข้าสู่กรุงพนมเปญ ผู้นำเข้าต้องเสียค่าใช้จ่ายนอกระบบค่อนข้างสูงซึ่งเป็นการสร้างภาระให้กับนักลงทุนหรือผู้ค้า
- ระเบียบและขั้นตอนการนำเข้าสินค้าในกัมพูชาที่ยุ่งยาก โดยสินค้าที่จะนำเข้ากัมพูชาต้องผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงพาณิชย์ กัมพูชาเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าและทำการประเมินพิกัดศุลกากร

โอกาส
- มีทรัพยากรและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เอื้อต่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ยอมรับการชำระค่าสินค้าเป็นเงินบาท
- ศักยภาพของตลาดขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มมีเสถียรภาพ การขยายตัวในการลงทุนจากต่างประเทศ การดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ หลายโครงการและผลจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เริ่มฟื้นตัว

อุปสรรค
- อัตราค่ากระแสไฟฟ้าสูง เนื่องจากไม่สามารถผลิต กระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ จึงต้องนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
- ค่าขนส่ง สินค้ามีราคา สูงเพราะระบบการคมนาคม และสาธารณูปโภคยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้การขนส่งสินค้าใช้เวลานานและเกิดการชำรุดเสียหายของสินค้า
- แรงงานชาวกัมพูชายังมีคุณภาพต่ำ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และการเรียนรู้ของแรงงานชาวกัมพูชาค่อนข้างล่าช้า
- ระบบการเงิน การธนาคาร และระบบศาลไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ
- ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ และยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อบูรณะประเทศ ทำให้กัมพูชาต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก
- กัมพูชาใช้มาตรการปกป้องทางการค้าด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น การตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้า ทำให้ต้นทุน การนำเข้าสินค้าของกัมพูชาสูงมากกว่าปกติ

ที่มา: ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่