AEC NEWS : ขีดความสามารถด้านต่างๆ ของสิงคโปร์ใน AEC

ผู้เยี่ยมชม : 1430
ลงข้อมูลเมื่อ : 16/07/2555 14:15

สิงคโปร์มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรม ไอซีทีมาอย่างต่อเนื่องกว่า30 ปี โดยในปัจจุบันมีการดาเนินแผนยุทธศาสตร์การสร้าง “โลกาภิวัตน์อัจฉริยะนคร” ที่จะแล้วเสร็จในปี 2015 โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจสิงคโปร์ในการใช้ ประโยชน์จากการพัฒนาด้านสารสนเทศและการสื่อสาร(Infocomm) เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ และการขยายตลาดในต่างประเทศ
ความสาเร็จของการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลสิงคโปร์ เห็นได้จากผลสารวจการใช้ประโยชน์ด้านสารสนเทศและการสื่อสารของธุรกิจในปี 2010 ที่พบว่าสัดส่วนของธุรกิจสิงคโปร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูง ถึง 79% และ 77% ตามลาดับ โดยธุรกิจประมาณ 60% มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งและมีธุรกิจที่ ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และมีการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรสูงถึง 73% และ 41% ตามลาดับ ซึ่งจากข้อมูลยังพบว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสารมีความพร้อม ด้านนี้ถึง 100%
ธุรกิจของสิงคโปร์ 9 ใน 10 องค์กร มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการส่งและรับอีเมล และการค้นหาข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามีธุรกิจจานวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนา ความร่วมมือภายในองค์กรอาทิการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ร่วมกัน หรือการประชุมผ่านวิดีโอ เป็นต้น

ในด้านการใช้สมาร์ตโฟน พบว่า ธุรกิจที่มีการจ้างงานไม่ถึง 10 คนถึงกว่า 81% มีการใช้บริการสมาร์ตโฟน อาทิ การส่งข้อความสั้น (SMS)ในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งจานวนนี้มาจากอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งถึง22% นอกจากนี้มีธุรกิจถึง 43% ที่ใช้สมาร์ตโฟนในการรับส่งอีเมล โดยที่เหลือใช้เพื่อการค้นหาข้อมูลและการพูดคุยผ่านข้อความออนไลน์

จากข้อมูลยังพบอีกว่า 52% ของธุรกิจใช้บริการการชาระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการใช้บริการดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในสิงคโปร์ สาหรับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศและการสื่อสารให้กับพนักงานพบว่า มีธุรกิจของสิงคโปร์ประมาณ 17% ที่ลงทุนฝึกอบรมด้านนี้ ให้กับพนักงาน โดยพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่จะให้ความสาคัญสูงกว่าธุรกิจขนาดเล็กและยังพบข้อมูล ว่าธุรกิจสิงคโปร์เกือบทั้งหมดมีการเพิ่มจานวนวันและค่าใช้จ่ายในด้านการฝึก อบรมให้กับพนักงาน โดยธุรกิจขนาดใหญ่จะมีการลงทุนในด้านนี้สูงถึง 2 ล้านบาทต่อองค์กรต่อปี

นอกจากนี้ จากผลการสารวจอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสารของสิงคโปร์ปี2010 ยังได้ชี้ให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้านนี้ของ สิงคโปร์เป็นอย่างดี โดยพบว่าอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสารของสิงคโปร์มีรายรับมูลค่าเกือบ1.8 ล้านล้านบาท เติบโตสูงขึ้น 12% จากปีก่อนหน้า โดยอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์มีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 53% ในขณะที่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการให้บริการโทรคมนาคมมีสัดส่วนเท่ากันที่ 16%

สาหรับตลาดภายในประเทศมีมูลค่าเกือบ 6 แสนล้านบาท เติบโตสูงขึ้น 7% โดยมีอุตสาหกรรมบริการโทรคมนาคมมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 34%รองลงมาคือการบริการไอที 28% ฮาร์ดแวร์ 25% และซอฟต์แวร์ 8%
ในตลาดต่างประเทศ พบว่า รายรับจากการส่งออกมีมูลค่า 1.2 ล้านบาท เติบโตสูงขึ้น 15% โดยมีอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ครองสัดส่วนสูงสุด67% รองลงมาคือซอฟต์แวร์ 20% การบริการโทรคมนาคม 20% บริการไอที 4% และบริการคอนเทนต์ 1% รายได้จากการส่งออกมากกว่าครึ่งมาจากการส่งออกไปยังประเทศในเอเชียด้วยกัน โดยมีภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดหลัก 20% ซึ่งสาหรับตลาดในอาเซียน สิงคโปร์มีการส่งออกไปยังอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีสัดส่วนรวมกันสูงถึง 65%
จากข้อมูลสถิติต่างๆ ที่กล่าวมา เราคงพอคาดการณ์ได้ว่าเมื่อถึงปี 2015 ซึ่งเป็นปีที่โลกาภิวัตน์อัจฉริยะนครเสร็จสมบูรณ์ สิงคโปร์คงได้ฉลองเอกราชครบ 50 ปีไปพร้อมๆ กับการประกาศเอกราชเหนือประชาชาติดิจิตอลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบบเบ็ด เสร็จ

ที่มา :คุณนคร สังขรัตน์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการพัฒนาการค้าและธุรกิจ