AEC NEWS : อินโดนีเซียแนะเร่งปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนเปิด AEC

Indonesia
ผู้เยี่ยมชม : 2177
ลงข้อมูลเมื่อ : 06/07/2555 15:19

 นายบายู กริสนามูร์ที รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์อินโดนีเซีย กล่าวว่า การพัฒนาไปสู่ความร่วมมือแบบเขตเศรษฐกิจเดียว ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 จะทำให้ตลาดในเขตภูมิภาคอาเซียนประสานกันมากขึ้น และก้าวขึ้นไปสู่ภูมิภาคที่มีการแข่งขันสูง ในประเด็นนี้เราไม่อาจมองข้ามบทบาทของผู้บริโภคได้  การคุ้มครองผู้บริโภคจึงถือเป็นมาตรการสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องให้ความสำคัญ

โดยอินโดนีเซียตั้งใจที่จะร่วมมือกับภูมิภาคในการปรับปรุงมาตรการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างผู้บริโภคที่ชาญฉลาดและมีความเป็นอิสระได้ในที่สุด และนอกจากนี้จะกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น

คำแถลงดังกล่าวของนายบายูมีขึ้นในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ACCP) ซึ่งจัดขึ้นในบาหลีในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นเริ่มก่อตั้งในปี 2550 แบ่งเป็นคณะทำงานทั้งหมดสามกลุ่ม ได้แก่ คณะทำงานด้านระบบเตือนภัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างฉับไว (WG RAPEX) นำโดยอินโดนีเซีย คณะทำงานด้านการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคข้ามแดน  (WG CBCR) นำโดยมาเลเซีย และคณะทำงานด้านการอบรมและการให้ความรู้ (WG T&E) นำโดยเวียดนาม