AEC NEWS : มองการศึกษาและทุนเรียนAEC LAOS

Laos
ผู้เยี่ยมชม : 2772
ลงข้อมูลเมื่อ : 06/11/2555 12:46

รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หรือปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ แต่มองกลับกันการที่ความเจริญทางวัตถุยังเข้าสู่ลาวน้อย ทำให้ลาวยังคงความเป็นธรรมชาติของพื้นที่ป่าไว้ได้มากที่สุดชาติหนึ่งของโลก รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ ที่สมบูรณ์รอการพัฒนา
            ลาวตั้งอยู่ในวงล้อมของ 5ประเทศ  คือ เวียดนาม กัมพูชา  ไทย พม่า และจีน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล พื้นที่ประเทศทั้งหมด 236,800ตารางกิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขาและที่ราบสูง ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ มีนครเวียงจันทน์ (Vientiane)เป็นเมืองหลวง และ ปกครองในระบบสังคมนิยม โดยปัจจุบันลาวยังเป็นชาติที่ยังไม่มีการส่งเสริมไปถึงขั้นการศึกษาอินเตอร์เท่าใดนัก เรื่องของทุนการศึกษาจึงจัดได้ว่านักศึกษาจากลาวมักเป็นผู้ขอและรับทุนจากชาติอื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะจากชาติเพื่อนบ้าน