AEC NEWS : ทูตพาณิชย์แนะไทยลุยลงทุนลาวหลังเปิดประเทศ อ่านต่อ

Laos
ผู้เยี่ยมชม : 2451
ลงข้อมูลเมื่อ : 26/10/2555 15:13

นางพิมล ปงกองแก้ว อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ประเทศไทย ประจาประเทศลาว กล่าวว่า การค้าไทย-ลาว โตขึ้นมาก โดยครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นกว่า 47% แสดงว่าไทยและลาวมีความสัมพันธ์ด้านการค้าที่เหนียวแน่น คนไทยที่ลงทุนในลาวมีทุกประเภท โดยเฉพาะเกษตรแปรรูป โรงงานน้าตาลเครื่องนุ่มห่ม เสื้อผ้า การทาเหมืองแร่ และสร้างเขื่อน โดยเฉพาะการลงทุนโรงไฟฟ้า เพราะลาวเป็นแหล่งพลังงานสาคัญของไทย ซึ่งลาวเคยประกาศว่า ปี 2020 ลาวจะเป็น “แบตเตอรี่ออฟเอเชีย”

นอกจากนี้ธุรกิจที่น่าจับตามอง ยังเน้นหนักกลุ่มการเงิน การธนาคารและประกันภัย ซึ่งคนไทยมองถึงการลงทุนธุรกิจประกันในลาว ทั้งการประกันสุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ รวมสิ่งต่างๆที่สามารถคุ้มครองได้ ถือเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทย เพราะคนลาวมองว่าคนไทยเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ค้ามาตลอด เห็นได้จากตัวเลขการลงทุนปี 2554 คนไทยลงทุนในลาวถึง 154 ล้านดอลลาร์ เป็นอันดับ 3 ของการลงทุนทั้งหมดในลาว

โดยคนลาวคงยินดีที่จะร่วมทำธุรกิจกับคนไทย ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ลาวกาหนดไว้ 4 ด้าน แบ่งเป็น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การพัฒนาด้านจินตนาการ จิตใจและสภาพสังคม การพัฒนาในด้าน ข้อกฎหมาย เพราะลาวจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO ในปี 2558 ดังนั้นจึงต้องมีความพร้อมที่จะปรับปรุงกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น ท้ายสุดคือการนาพาชาวลาวหลุดพ้นจากความยากจน ให้ได้

ทั้งนี้ นโยบายที่กาหนดขึ้นมาเป็นสิ่งที่เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศไทยเข้ามาศึกษารายละเอียดและลงทุนร่วมกัน โดยขณะนี้มีความเคลื่อนไหวในการจับคู่ธุรกิจ การค้าร่วมของนักธุรกิจจ.ขอนแก่น และนักธุรกิจชาวลาวที่มีธนาคารพงสะหวัน เป็นคนกลางประสานงานและร่วมเจรจาการค้าและการลงทุน รวมถึงด้านการศึกษานับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะได้รับความสนใจจากนักธุรกิจทั้ง 2 ประเทศมากกว่า 60 คน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุกเบิกที่จะเป็นพลังขุมสาคัญในการร่วมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของลาวได้เป็นอย่างดี นักธุรกิจไทยจะต้องให้ความสาคัญกับรายละเอียดการเข้าไปลงทุนกับต่างประเทศให้มาก โดยเฉพาะต้องศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย รวมทั้งต้องศึกษาหาข้อมูลด้านวัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคและข้อมูลขั้นพื้นฐานอื่นให้เข้าใจก่อน

เรื่องระเบียบสาคัญมาก เพราะบางอย่างเปลี่ยนค่อนข้างเร็ว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับนักลงทุนได้ นอกจากนี้ในเรื่องของลงทุนหากได้ที่ปรึกษา หรือหน่วยกลางในการทาการประสานงานหรือร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ ในด้านต่างๆ การดาเนินธุรกิจก็จะยืนยาวมากขึ้น ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการคนไทยเองก็จะต้องมีความอดทน ในการที่จะทำธุรกิจร่วมกัน มีความจริงใจ และมีผลประโยชน์ที่มีความเสมอภาคซึ่งกันและกัน

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน สินค้าจากไทยยังคงได้รับความนิยมจากประเทศลาว เพราะความใกล้ชิดการรับข้อมูลข่าวสารที่มีภาษาคล้ายกัน ดังนั้นหากสินค้าที่ดีมีคุณภาพก็จะได้รับความเชื่อถือจนกลายมาเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สาคัญวัฒนธรรมการสื่อสารที่ค่อนข้างได้เปรียบ ซึ่งเราสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องใช้ล่าม ในจุดนี้เราได้เปรียบประเทศอื่นอย่างมาก โอกาสมากกว่าชาติอื่น ซึ่งตอนนี้ทางการลาวเปิดเต็มที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนได้อย่างเต็มที่จึงอยากจะให้คนไทยได้ศึกษา นาเอาประสบการณ์และความตั้งใจเข้าไปทำธุรกิจในลาว นาชาติอื่นในอาเซียนที่กาลังเริ่มทยอยหลั่งไหลเข้าไปร่วมทุนหรือลงทุนในลาวอยู่ในขณะนี้