AEC NEWS : จับตากลุ่มประเทศกัมพูชา

Combodia
ผู้เยี่ยมชม : 2197
ลงข้อมูลเมื่อ : 26/10/2555 15:37

สาหรับจุดอ่อนของประเทศกัมพูชา คือการสาธารณสุขและภาวะสุขอนามัยที่ยังด้อยพัฒนา โดยสังเกตได้จากอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 63 ปี และมีสัดส่วสจานวนแพทย์เพียง 0.227 คนต่อประชากร 1,000 คนเท่านั้น และยังขาดแคลนน้าดื่มสะอาดและระบบสุขาภิบาลที่ดี รวมทั้งยังต้องพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในด้านการสื่อสารและคมนาคมอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง โทรศัพท์ และการสื่อสารเชื่อมโยงทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้นผู้ประกอบการไทยต้องคานึงถึงสิ่งเหล่านี้ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจด้วย