AEC NEWS : ‘มาเลเซีย’ กับการส่งเสริม SMEs เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Malaysia
ผู้เยี่ยมชม : 2019
ลงข้อมูลเมื่อ : 06/11/2555 14:54

ขณะเดียวกันได้พูดถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างมาเลเซีย ที่มีความตื่นตัวในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และได้มีการจัดทำแนวทางการส่งเสริม SMEs ของตนเองในช่วงปี 2554-2558 และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 10 โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ SMEs มีรายได้เพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้รายที่มีศักยภาพ มีขีดความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก และยังกำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้ถึง 6 ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาประเทศที่วางไว้

โดยมีโครงการต่างๆ ที่เตรียมไว้รองรับอย่างมากมาย ได้แก่ การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานให้มีความแข็งแกร่ง การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถ และการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยในขั้นต้นรัฐบาลมาเลเซียได้กำหนดเป้าหมายรวมในระดับประเทศให้เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวจาก 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 15,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามกรอบที่กำหนดไว้ 6 ด้าน

โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของมาเลเซียในปี 2552 ที่มา : SME Annual Report 2009/10, National SME Development Council

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความแข็งแกร่ง จำนวน 22 โครงการ จำนวน SMEs 278,246 ที่ได้รับประโยชน์ (ราย) งบประมาณ (ล้านบาท) 676.2

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถ จำนวน 119 โครงการ จำนวน SMEs 289,239 ที่ได้รับประโยชน์ (ราย) งบประมาณ (ล้านบาท) 7,709.7

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน จำนวน 21 โครงการ จำนวน SMEs 35,688 ที่ได้รับประโยชน์ (ราย) งบประมาณ (ล้านบาท) 20,866.4 รวมเป็น 162 โครงการ 603,173 SMEs ที่ได้รับประโยชน์ (ราย) งบประมาณ (ล้านบาท) 29,252.3

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นโอกาสของ SMEs มาเลเซีย จากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น การลดมาตรการกีดกันทาง การค้าที่จะช่วยให้ SMEs มีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นแล้ว การส่งเสริมอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องจากภาครัฐ ส่งผลทำให้ SMEs ที่มีศักยภาพ สามารถส่งออกได้มากขึ้น 

ในขณะที่รัฐบาลมาเลเซียได้ให้ความสำคัญของระบบลอจิสติกส์ โดยมีการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งผลทำให้ต้นทุนในการส่งสินค้าต่ำกว่าไทย ดังนั้น สำหรับประเทศไทยการเตรียมความพร้อมของ SMEs เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นเรื่องสำคัญ แต่เรื่องที่สำคัญกว่าคือ การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและทันที และไม่ใช่แค่ Know What เท่านั้น หากแต่ต้อง Know How ด้วย เช่น การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่อาศัยความสามารถในการเคลื่อนย้าย เงินทุนได้อย่างเสรี การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อจับคู่ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการ การสนับสนุนการค้าชายแดน การสนับสนุนให้ SMEs ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การลดขั้นตอนและกฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจสำหรับ SMEs การเพิ่มขีดความสามารถให้กับ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ SMEs ไทยที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น