AEC NEWS : Brunei

บทบาทของประเทศบรูไนกับอาเซียน
ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า "เนการาบรูไนดารุสซาลาม" มีเมือง "บันดาร์เสรีเบกาวัน" เป็นเมืองหลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประชากร 381,371 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ
ระเบียบการลงทุนในประเทศบรูไน
เครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลใช้เพื่อดึงดูดการลงทุน คือ ภาษีและสิ่งจูงใจอื่นๆ เช่น การ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี สำหรับบริษัทที่ลงทุนในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ Pioneer Status Programme การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยได้จัดตั้งกองทุน Working Capital Credit Fund มูลค่า 200 ล้าน เหรียญบรูไน เมื่อเดือนมกราคม 2544 โดยเน้นกิจกรรมในสาขาการก่อสร้าง การท่อง เที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการศึกษา ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ระบบการศึกษา ประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการศึกษาภาคบังคับ แต่การศึกษาเป็นสากล และจัดให้ฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป การศึกษาแบ่งออกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี ระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ปี ซึ่งแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ปี และระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี และระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ปี
การค้าระหว่างไทย – บรูไน (2010)
การค้าระหว่างไทย – บรูไน (2010)
รู้จักอาเซียน: วิกฤตบรูไน
บรูไนกำลังจะต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตใหญ่ของประเทศ เนื่องจากปริมาณน้ำมันและก๊าซที่เป็นรายได้หลัก 95% ของประเทศกำลังจะหมดลงในอีก 25 ปีข้างหน้า ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ดังที่ได้เกริ่นไว้จากคราวที่แล้ว
เกร็ดน่ารู้ในการติดต่อธุรกิจกับชาวบรูไน
บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) หรือบรูไนเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของ ASEAN รองจากสิงคโปร์ มีประชากรเพียง 380,000 คน (น้อยกว่าสิงคโปร์ราว 12 เท่า) ซึ่งเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม
ข้อมูลประเทศบรูไน เพื่อใช้วิเคราะห์AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บรูไนเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเติบโตของภาคที่มิใช่น้ำมัน โดยเฉพาะภาคการค้าปลีกและการค้าส่ง การก่อสร้าง และการขนส่ง คมนาคมจะเป็นตัวส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป และรัฐ บาลพยายามที่จะผลักดันให้มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้น
ข้อมูลประเทศบรูไน เพื่อการลงทุน
ไทยและบรูไนเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่บรูไนได้รับเอกราชจากอังกฤษ หลังจากนั้นก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเรื่อยมา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระดับพระราชวงศ์และระดับฝ่ายบริหาร
ความร่วมมือไทย-บรูไน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและ Pengiran Haji Abdul Haris bin Pengiran Haji Shabudin ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและบรูไนฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-บรูไนฯ ครั้งที่11 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2555 ที่โรงแรมสยามซิตี้ โดยมีผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์และผู้บริหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์บรูไนฯเข้าร่วมการประชุม