AEC NEWS : Laos

โอกาสของธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง,สินค้าสำหรับโรงแรมและร้านอาหาร ในลาว
สิ่งหนึ่งที่ได้พบจากการศึกษาวิถีชีวิตของประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทร์ คือ ค่าครองชีพในนครหลวงเวียงจันทร์ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย โดยตัวชี้วัดค่าครองชีพอย่างหนึ่งคือ เฝอ โดยเฝอ 1 ชาม มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 60 บาท ไปจนถึง 100 บาทเลยทีเดียวในขณะที่รายได้ของคนลาวนั้นค่อนข้างต่ำ เช่น พนักงานของรัฐระดับปฏิบัติการ ได้รับเงินเดือนเพียง 1,500 บาทเท่านั้น เหตุที่ราคาเฝอสูงเช่นนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัตถุดิบในการประกอบอาหารบางอย่างต้องนำเข้ามาจากประเทศไทย เป็นสาเหตุให้ประชากรวัยทำงานชาวลาว นิยมนำอาหารกลางวันจากบ้านมารับประทานเอง มากกว่าไปรับประทานตามร้านหรือศูนย์อาหารต่าง ๆ
ทูตพาณิชย์แนะไทยลุยลงทุนลาวหลังเปิดประเทศ  อ่านต่อ
แม้ว่าการเปิดประชาคมอาเซียน จะยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2558 แต่หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ก็เริ่มมีการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติ เช่นเดียวกัน ประเทศลาวก็มีการปรับตัวรับการประชาคมอาเซียน ด้วยเช่นกัน และลาวมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ทาให้กระทรวงพาณิชย์แนะนานักธุรกิจไทยให้เข้าไปลงทุนในลาว ที่มีการเปิดช่องส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติ เพราะเชื่อมั่นไทยได้เปรียบด้านภาษาและความใกล้ชิด
มองการศึกษาและทุนเรียนAEC LAOS
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) นั้นยังเป็นที่ทราบกันดีว่า ยังด้อยกว่าหลายประเทศในอาเซียนหลายช่วงตัว หากเทียบกันเรื่องขนาดของเศรษฐกิจและรายได้
ไทย-ลาวยกระดับจุดผ่อนปรนรองรับ AEC
รองนายกรัฐมนตรีลาว เผยด่านชายแดนบ้านฮวก-เมืองคอบ แขวงไชยบุลี เดินหน้าไปด้วยดี การสร้างถนนรองรับส่งให้รัฐบาลลาวเรียบร้อย ด้าน ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง รองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน มีงบที่ สพพ.จัดสรรให้กว่า 1,500 ล้านบาท
รัฐ-เอกชนประสานเสียง พร้อมยก “ภูดู่” ขึ้นชั้นด่านฯ ถาวรเชื่อมลาวรับ AEC
อุตรดิตถ์ - ภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ยืนยันความพร้อม ยกระดับ “ด่านฯ ภูดู่” เป็นด่านถาวรรองรับ AEC ในปี 2558
เค เอฟ แอนด์ อี รุกลีสซิ่งเครื่องจักร ตลาด AEC หนุนธุรกิจไทยใน สปป.ลาว ปล่อยลีสซิ่ง พร้อมขนเครื่องจักรข้ามประเทศเป็นครั้งแรก
แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย (KF&E) แรงต่อเนื่องรับเออีซี ปล่อยกู้ลีสซิ่งเครื่องจักร 1,000 ล้านบาท หนุนช่างพินิจ ฯ ลุยสัมปทานเปิดหน้าดินเหมืองถ่านหินในลาว พร้อมส่งมอบเครื่องจักรข้ามประเทศเป็นครั้งแรกในวงการ เชื่อลาวและอาเซียนมีแนวโน้มการลงทุนสูงต่อเนื่อง มุ่งเป็นหนึ่งบริการครบวงจร ทั้งลีสซิ่งและการส่งมอบเครื่องจักรข้ามประเทศ
TMBจับมือแบงก์ลาวรุกAEC
ทีเอ็มบีจับมือ BCEL แบงก์ใหญ่สุดของลาว ทำธุรกรรมต่างประเทศ พร้อมเตรียมร่วมกับอีกหลายประเทศในอาเซียน ตอบรับรับ AEC ยันยงคงเป้าหมายทางธุรกิจเดิม คาดวิกฤตยูโรโซนไม่กระทบมาก
ลาว ประเทศที่น่าลงทุน และน่าจับตา
เป็นเรื่องที่นำสนใจ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่สํงสินค๎าทั้งอุปโภค บริโภค เข๎าไปขายใน สปป.ลาว ปริมาณมหาศาล อีกทั้งเรื่องของการทํองเที่ยว ซึ่งนาเงินตราตำงประเทศเข๎าประเทศลาวไทยก็มีสํวนได๎รับผลประโยชน์ด๎วย เพราะที่ผำนมานักทํองเที่ยวตำงประเทศมักแวะพักหรือทํองเที่ยวในประเทศไทย กํอนจะเดินทางเข๎าไปทํองเที่ยวตํอใน สปป.ลาว
สจล.จับมือ NUOL เปิดหลักสูตรวิศวะช่วยชาวลาวพร้อมก้าวสู่ AEC
ในอนาคตอันใกล้นี้ประตูอาเซียนจะเปิดตัวขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง